Richard Bland College

Petersburg, VA

100m dash

10.63 - 2014 (Heats) - Joshua Washington