Lockport High School

Lockport, NY

3000m

10:31.83 - 2018 (Championship) - Sydney Nowicki