Judson University

St, Elgin, IL

5K Racewalk

24:11.81 - 2018 - Anali Cisneros
24:52.75 - 2019 - Anali Cisneros
26:21.35 - 2018 - Nayeli Cisneros
27:17.79 - 2019 - Maria Alarcon
28:34.84 - 2019 - Nayeli Cisneros